English negishut

אזור, תכנית אב

שנה 2011
מיקום אזור
גודל 2,415 דונם
לקוח המועצה המקומית אזור

הישוב אזור מצוי בנקודת מפנה בהתפתחותו – כיישוב עירוני יותר, אינטנסיבי יותר ומגוון. תנופת ההתפתחות והשינוי נובעים מפיתוח בתוך היישוב עצמו ומתהליכים תורמים בסביבתו המיידית, בדגש על העיר חולון, פארק שרון והר הפסולת של חירייה, אשר הפך ממטרד להבטחה.
ראשית תהליך התכנון כלל הגדרת חזון יישובי "אזור – ישוב של איכות על הפארק", לצד הגדרת מטרות ויעדים פרטניים, על רקע אפיון וניתוח הקיים, הכל תוך התייחסות למגמות תכנון בסביבת הישוב.
בין מטרותיה הראשיות של תכנית האב למצב את אזור כיישוב איכות על הפארק הגדול והייחודי במטרופולין : יישוב שליבו סביבת מגורים ותיקה ושקטה ושזורה בו שדרה של התחדשות ודינאמיות . בנוסף יועצמו ערכי מורשת ותרבות , לצד פיתוח הזדמנויות לפיתוח.

תכנית האב כוללת נדבכים שונים, ביניהם: פיתוח "מרחבי חיבור" המגדירים מרחבים איכותיים לפיתוח, לקהילה ולפנאי, ומעצימים את החיבור בין אזור לבין פארק שרון. במקביל יוגדר ויפותח רחוב ראשי, בעל מאפיינים עירוניים, שיחבר את היישוב לאורכו ויחזק את השלד העירוני. התכנית כוללת הגדרת מתחמים ומוקדים לשימור – אתרים ארכיאולוגיים לצד פיתוח מתון ומבוקר במרקם הותיק, ומגדירה מתחמי פיתוח אינטנסיבי והוראות לבנייה גבוהה לצד המרקם הותיק. בין הנושאים הנוספים שכוללת התכנית: ייעוד שטחים לתעסוקה, מסחר ושימושים נוספים, להכפלת שטחי התעסוקה המאושרים.פיתוח מערך רציף עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים, ויצירת מסגרת לחיבורים ושיתוף פעולה בין אזור לבין מקווה ישראל, חולון והפארק. בנוסף, התכנית מציעה כלים ליישום התכנית ומטרותיה, ומאפיינת רשימת פרויקטים ונושאים לביצוע המחולקות לקטגוריות לפי תחום ושלבי ביצוע, בין המיידי לטווח הארוך.

התכנית מציגה חזון מגובש ומבטיח ליישוב, מתווה דרך להתחדשותו העירונית ויוצרת חיבורים והקשרים חדשים במרחב הציבורי, ביישוב ובסביבתו, לאורך ציר הזמן.

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים | חמוטל גורביץ'
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet