negishut

מצפה רנה, לוד

שנה 2021
מיקום לוד
גודל 38 דונם
לקוח החברה הכלכלית לוד
תכנית זו, ביוזמת הוועדה המקומית לוד, נועדה לאפשר הקמת 360 יח"ד ב-9 מבנים שגובהם 10 עד 23 קומות, הקמת חזית מסחרית, שטח למבני ציבור ושטחים פתוחים על רחוב שפירא, לוד.

התכנית מייצרת התחדשות משמעותית תוך יצירת שכונה איכותית הממקסמת את יתרונות המיקום שלה לצד שטחים ציבוריים פתוחים ומבני ציבור סמוכים, תוך יצירת תמהיל מבני מגוון.

התכנית מתפרשת על פני כ-38 ד' בבעלות מדינה, עירייה ופרטיים.

משרדנו תכנן ואישר בינוי לביצוע לתכנית זו.

 

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים, חמוטל גורביץ', שרה כמכאג׳י
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet