English negishut

נאות אפקה א', מדיניות

שנה 2015
מיקום תל אביב-יפו
גודל 350 דונם
לקוח עיריית תל אביב-יפו

מסמך מדיניות להתחדשות נאות אפקה א' ופיתוחה כשכונה מרכזית ברובע תוך חיזוק איכויותיה ושמירת חזותה הירוקה. בין מטרות התכנית נמנית הגדלה משמעותית של כמות המגורים וגיוונם ע"י התחדשות בנייה ותיקה בדפנות השכונה והתחדשות מתונה בלב השכונה עבור הרכב אוכלוסייה מגוון, לצד פיתוח המרחב הציבורי – רחובות ושטחים פתוחים פעילים ומקושרים לרבות שדרה עירונית חדשה לאורך רחוב מבצע קדש ויצירת טבעת הליכה בלב השכונה; בנייה וחידוש מוסדות חינוך ותרבות לרווחת תושבי השכונה והשכונות הסמוכות; העצמת הקשר הקיים עם השכונה מדרומה (הדר יוסף); חידוש אזור התעסוקה, הגדלתו ויצירת עירוב שימושים (שילוב מגורים). התכנית מאפשרת מענה תשתיתי ופיזי לחיזוק הפן הקהילתי באמצעות יצירת מוקדים שישמשו בסיס לפעילות חברתית.

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים | חמוטל גורביץ' | יעל נידם

פרסומים

Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet