negishut

מתחם קוגל, חולון

שנה 2020
מיקום שדרות קוגל, חולון, ישראל
גודל 148 דונם
לקוח הרשות להתחדשות עירונית

יצירת השדרה הקהילתית, תהווה את הבסיס להתחדשות שדרות קוגל. התחדשות זו מהווה נקודת עוגן שתשפיע על תהליך התחדשות העיר כולה.

תכנית שדרות קוגל מיועדת לפתח את הכניסה הצפונית לחולון כחלק מתפיסה מארגנת כלל עירונית: עיר רשת רב מוקדית.

עקרונות התכנון:

א.תחום התכנית מהווה מוקד עירוני ראשי בהיבט של מגוון השירותים, היקף ומגוון של מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור  ושטחים פתוחים, הכל תוך חיבוריות גבוהה.

ב.זיכרון עירוני: הרחבת שדרות קוגל ופיתוח פארק לינארי לאורך צידו המזרחי, באופן המשמר את השדרה הקיימת.

ג.חיבור בין השכונות: יצירת זיקה פעילה באמצעות הוספת מעברי חציה ומבני ציבור והרחבת הקשר בין השכונות הסמוכות לשדרה.

ד.מרחב תחנת הרכבת הקלה: עירוב שימושים במעגל ההשפעה המיידי של התחנה.

ה.תמהיל דיור מגוון: לאורך השדרה מוקם הקו הירוק של הרכבת הקלה. בהתאם, תמהיל הדיור כולל דירות להשכרה ומגוון דירות קטנות, בינוניות וגדולות, ויתרום ליצירת שכונה רב דורית, הנותנת מענה למגוון סוגי אוכלוסייה. תהליך התכנון נעשה תוך שיתוף ציבור מלא.

ו.מבני ציבור ותרבות לכל שכבות האוכלוסייה לאורך השדרה. השדרה תפותח כציר שלאורכו שזורות פונקציות ציבוריות לצד פארק ליניארי וכן מינון מתון של מסחר ותעסוקה, הכל בהתאם לתפיסה התכנון הכלל עירונית.

ז.מתחמי תכנון: התכנית מחולקת ל-9 מתחמי מימוש עצמאיים ובלתי תלויים, על מנת לאפשר מימוש בשלבים לאורך ציר הזמן. התוכנית כוללת מנגנון תמרוץ לפיתוח מתחמים להם תחליט הוועדה המקומית לתת היתר בנייה בתוך 5 שנים מיום אישור התכנית.

ח.היררכית שטחים פתוחים: מגוון שטחים פתוחים הן בגודל והן בשימוש.

ט.תכנון בר קיימא: שדרות קוגל מאופיינות בעצים ותיקים רבי הוד המגדירים את הכניסה לעיר. התוכנית משמרת חלק נרחב של העצים הותיקים תוך שילובם בשטחים הפתוחים ובבינוי.

י.תכנון רגיש למים: התוכנית שמה לעצמה למטרה לטפל ב 100% מהנגר העילי בתחום התוכנית .

יא.רשת רחובות עירונית: התכנית מוסיפה רחובות לרשת הקיימת ומצופפת את הגריד, על ידי חיבור רחוב זאבי לשדרות קוגל, ורחוב הגלעד לרחוב שנקר.

 

התכנית מאפשרת התחדשות באמצעות פינוי-בינוי של כ-840 דירות שיכון ותיקות לטובת 2,986 יח"ד חדשות. בנוסף התכנית כוללת שטחי מסחר (כ-2,800 מ"ר), תעסוקה (כ-10,500 מ"ר) ושטחי ציבור – חלקם כשטח מבונה לצרכי ציבור במבני המגורים, ומרביתם במגרשים למבנים ומוסדות ציבור. באחד מהמגרשים למבנים ומוסדות ציבור ניתן להקים בית ספר חדש.

אודות הפרויקט
צוות עדו אלונים, חמוטל גורביץ', דן הורביץ
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet